Siarkowodór w oczyszczalni ścieków

eśli od okolicznych mieszkańców napływają skargi na nieprzyjemne zapachy spowodowane przez uwalniany siarkowodór (H₂S), należy wdrożyć rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie tego problemu, ale również zapobiegające jego ponownemu wystąpieniu, niezależnie od tego, w której części systemu kanalizacyjnego występuje. 

Technologia YaraNutriox™ firmy Yara to rozwiązanie zapobiegające uwalnianiu się siarkowodoru oraz występowaniu towarzyszącego mu nieprzyjemnego zapachu. Rozwiązanie obejmuje pełny zestaw usług:   

  • Wykonanie diagnostyki na miejscu w celu określenia źródła siarkowodoru
  • Oczyszczanie zapobiegawcze
  • Monitorowanie dozowania

Dynamiczne dozowanie środka YaraNutriox umożliwia wyeliminowanie problemu z występowaniem siarkowodoru i ochronę pracowników oczyszczalni ścieków przed działaniem tego toksycznego gazu. Specjalnie zaprojektowane urządzenia dozujące reagują na natężenie przepływu oraz inne parametry charakterystyczne dla danej sieci w celu zapewnienia optymalnego zużycia środka.

W odróżnieniu od innych metod uzdatniania, kontrolowane dozowanie środka YaraNutriox nie ma negatywnego wpływu na proces uzdatniania ścieków, a działanie tej substancji redukuje również korozyjne działanie siarkowodoru.

Firma Yara opracowała proces YaraNutriox zapobiegający septyczności spowodowanej brakiem tlenu w rurach sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalniach ścieków. YaraNutriox to specjalnie zaprojektowana przez firmę Yara mieszanina azotanów, która dowiodła swojej skuteczności w zwalczaniu korozyjnego działania siarkowodoru w setkach sieci kanalizacyjnych. Środek YaraNutriox jest używany do eliminacji siarkowodoru przez zakłady wodociągowe na całym świecie, np. w Yorku, Paryżu, Kolonii i Montrealu.

YaraNutriox – referencje: ponad 600 instalacji w Wielkiej Brytanii i Irlandii oraz ponad 2000 instalacji w Europie i na całym świecie.

Zwalczanie korozji

Jedną z cech charakterystycznych siarkowodoru jest powodowanie korozji konstrukcji używanych w sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalniach ścieków. Gaz ten powoduje korozję betonu, miedzi, żelaza i srebra. W występującej w kanałach ściekowych atmosferze o wysokiej temperaturze i wilgotności siarkowodór jest utleniany na ścianach rur do kwasu siarkowego przez bakterie Thiobacillus (Gram-ujemne). Kwas siarkowy ma właściwości żrące i atakuje infrastrukturę sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Korozja dotyczy szczególnie zanurzonych części instalacji w sieciach kanalizacyjnych i oczyszczalniach.

Siarkowodór powoduje stopniowe osłabienie rur aż do ich całkowitego zniszczenia. Szybkość postępowania korozji zależy od stopnia septyczności i skuteczności metod usuwania siarkowodoru z sieci. Zastosowanie procesu YaraNutriox do eliminacji siarkowodoru pozwala również zwalczać korozję i uniknąć uszkodzenia rur.

Skuteczne zwalczanie korozji i siarkowodoru

Korozję powodowaną przez występowanie siarkowodoru można ograniczyć poprzez odpowiednie działania w oczyszczalni ścieków lub systemie kanalizacyjnym.

Działania zapobiegawcze dostosowane do potrzeb klienta

Po przeprowadzeniu na miejscu badań diagnostycznych firma Yara może polecić metodę usuwania siarkowodoru dostosowaną do danej sytuacji. Dozuj tylko tyle, ile trzeba. Nasz zespół ekspertów oferuje usługi, takie jak diagnozowanie problemu na miejscu, wykonanie prób, instruktaż w zakresie strategii dozowania, telemetria internetowa (umożliwiająca zdalne sterowanie dozowaniem) oraz dostosowany sprzęt do przechowywania i dozowania środka YaraNutriox.

Chroń swoich pracowników przed niebezpiecznym działaniem siarkowodoru (H₂S)

Podczas codziennej pracy operatorzy i inni pracownicy oczyszczalni ścieków mogą być narażeni na szkodliwe działanie siarkowodoru. Od roku 2010 siarkowodór jest uznawany w Unii Europejskiej za gaz toksyczny, a dopuszczalne poziomy jego stężenia są określone przez specjalne przepisy. Przepisy te stanowią również, że za ochronę pracowników jest odpowiedzialny ich kierownik.

 Gaz toksyczny Gaz wybuchowy Nieprzewidywalne działanie
Siarkowodór jest trucizną o szerokim spektrum działania. Atakuje i paraliżuje układ nerwowy oraz blokuje proces oddychania komórkowego. W wysokim stężeniu nawet jeden wdech może okazać się śmiertelny Siarkowodór jest niezwykle łatwopalny. Wraz z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową. Kontakt z substancjami powodującymi utlenianie może spowodować pożar lub wybuch Siarkowodór może być zdradliwy. Jest cięższy od powietrza, dlatego gromadzi się na dnie pustych przestrzeni. Formuje skupiska w stojącej wodzie ściekowej i może wydzielić się w śmiertelnej ilości po zamieszaniu lub przepompowaniu tej wody. Gaz ten powoduje paraliż nerwu węchowego, co ogranicza możliwość naturalnej ochrony przed jego działaniem

Niebezpieczeństwa związane z H₂S

Poza nieprzyjemnym zapachem, H₂S w dużych ilościach działa drażniąco, a w bardzo dużych stężeniach w zamkniętych pomieszczeniach ma szczególnie toksyczne działanie. Szczególnie narażeni na to zagrożenie są pracownicy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych pracujący w zamkniętych pomieszczeniach. Za ochronę pracowników zakładów oczyszczania przed zagrożeniami związanymi z H₂S odpowiada kierownik.

Różne poziomy zagrożenia H₂S danger

Rozwiązywanie problemów z siarkowodorem poprzez działania profilaktyczne

YaraNutriox to roztwór składników oparty na różnych azotanach – działa jak biologiczny reaktor. Zapewniając równowagę bakteryjną w rurach i kanałach, środek YaraNutriox zapobiega formowaniu się siarkowodoru. Proces ten został specjalnie opracowany przez firmę Yara przy wykorzystaniu jej wiedzy na temat azotanów i działania poszczególnych składników. Jest to naturalny proces eliminujący źródło problemu i zapobiegający powstawaniu siarkowodoru oraz związanych z nim nieprzyjemnych zapachów.

Zalecamy stosowanie środka YaraNutriox:

  • W sposób automatyczny
  • W miejscu oraz w czasie, gdy jest on wymagany
  • W odpowiednich dawkach

Środek YaraNutriox umożliwia precyzyjne usunięcie problemu związanego z nieprzyjemnym zapachem siarkowodoru w instalacjach. Dzięki niemu nie tylko spadnie liczba skarg mieszkańców na nieprzyjemne zapachy, ale zostanie również zredukowane ryzyko narażenia pracowników na działanie bardzo toksycznego gazu.

Dynamiczne dozowanie środka YaraNutriox umożliwia wyeliminowanie problemu z występowaniem siarkowodoru i ochronę pracowników oczyszczalni ścieków przed działaniem tego toksycznego gazu. Specjalnie zaprojektowane urządzenia dozujące reagują na natężenie przepływu oraz inne parametry charakterystyczne dla danej sieci w celu zapewnienia optymalnego zużycia środka.