Czynniki wpływające na liczbę bulw

Liczba bulw wyprodukowanych z jednej rośliny ziemniaka jest uzależniona od potencjału agronomicznego i hodowlanego. Dużą liczbę bulw na jednostce powierzchni będzie produkowała roślina o przeważających małych bulwach, idealna do wykorzystania bulw do puszek, sałatek czy jako sadzeniaki. Relatywnie niska liczba bulw powoduje mniejszą konkurencję o powierzchnię i pozwala wigorowi roślin i zasobom glebowym na wykorzystanie ich do produkcji większych bulw idealnych na rynek świeżego przetwórstw.

Nawożenie a liczba bulw ziemniaków

Prawidłowe, zbilansowane nawożenie stanowi podstawę do zwiększenia liczby bulw. Fosfor, potas i wapń wykazują duży wpływ na liczbę bulw wyprodukowanych przez roślinę.

Dostępność fosforanów w fazie tuberyzacji jest niezwykle istotna dla zapewnienia maksymalnej liczby bulw, w szczególności gdy wymagane jest zwiększenie liczby bulw w konkretnej odmianie oraz kiedy rynek wymaga dużej liczby bulw o małym rozmiarze (np. rynek sadzeniaków).

Badania prowadzone w Walii wskazują na wpływ nawożenia fosforem na liczbę bulw oraz plon całkowity bulw.

Podczas gdy ziemniaki są bardzo wrażliwe na świeże fosforany, ekonomiczny próg opłacalności stosowania określonej dawki jest generalnie trudny do zdefiniowania. Dawki zależą od rodzaju gleby i zawartości składnika w glebie.

W chwili, kiedy fosforany występujące w glebie są niedostępne dla roślin, aplikacja dolistna fosforu gwarantuje szybką dostępność.

Szkockie badania wskazują na wpływ nawożenia dolistnego fosforem na zwiększenie liczby bulw na jednostce powierzchni.

Zaaplikowany tuż przed tuberyzacją dolistny fosfor powodował zwiększenie całkowitej liczby bulw.

Ponieważ fosfor jest relatywnie mało mobilny istotne jest aby nawozowy P znalazł się blisko kłębów. Dlatego zlokalizowane nawożenie jest bardziej efektywne od rzutowego, w szczególności na glebach charakteryzujących się dużym uwstecznianiem fosforu.

Wykres pokazuje wpływ pH gleby na dostępność fosforu poprzez wyrącenie fosofranów wapnia w wysokim pH i uwstecznianiu przez żelazo i glin w niskim pH.

Potas jest pierwiastkiem, który może wpłynąć na zwiększenie liczby bulw, istotna jest również forma potasu. 

Doświadczenia angielskie wykazują wpływ form potasu na wzrost liczby bulw na jednostce powierzchni.

Badania z Indii wykazały, że potas wpływa na wzrost plonu ziemniaków, wskazując dodatkowo na bardziej plonotwórcze działanie siarczanu potasu (SOP) w stosunku do chlorku potasu (MOP).

Inne czynniki wpływające na ilość bulw

Producent rolny może manipulować ilością bulw poprzez:

  • Wybór odpowiedniej odmiany
  • Minimalizowanie czynników spowalniających wzrost podczas inicjacji bulw (np. susza, zagęszczenie gleby)
  • Nawadnianie w celu stworzenia optymalnych warunków do wzrostu
  • Używanie sadzeniaków fizjologicznie dojrzałych/wyselekcjonowanych, które produkują określoną liczbę kiełków
  • Sadzenie ziemniaków w optymalnej liczbie roślin na m2
  • Prowadzenie ochrony roślin – takie jak herbicydy czy nematocydy- celem zmniejszenia czynników hamujących wzrost roślin
Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych