Zwiększenie jakości cukru w korzeniach buraków cukrowych


Jakość korzeni buraków cukrowych jest zwiększana poprzez zwiększenie koncentracji cukrów (% polaryzacji) i zmniejszenia zawartości azotu alfa-aminowego, potasu i sodu. Te ostatnie często zmniejszają ilości ekstrakcji cukru.

Wykres pokazuje wpływ zanieczyszczeń w ogólnym plonie cukru.

Azot

Odpowiednia dawka azotu jest podstawą do osiągnięcia optymalnego plonu. Zbyt wysokie dawki skutkują zwiększoną ilością melasotworów w sokach co prowadzi do strat przerobowych.

Plon wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki azotu, ale polaryzacja i plon cukru z ha drastycznie spada.

Optymalna dawka azotu zależy od warunków wzrostu, rodzaju gleby, miejsca w zmianowaniu, stosowania nawozów naturalnych itp. W większości przypadków dawka 120 kgN/ha jest optymalna, choć w niektórych warunkach optymalne dawki są zdecydowanie większe.


Badania z Niemiec wskazują na korelacje pomiędzy dawką azotu a plonem korzeni oraz polaryzacją.


Wyniki wskazują na wpływ wzrastających dawek azotu na zwiększenie zawartości azotu alfa-aminowego co w konsekwencji prowadzi do strat w plonie cukru.


Badania te oparte na olbrzymiej liczbie doświadczeń wskazują na zależność pomiędzy dawką azotu, zawartością azotu alfa-aminowego a uzyskanym cukrem.


Wyniki te wskazują także na fakt, iż optymalna dawka azotu dla plonu korzeni jest większa niż dawka dla optymalnej ilości wyprodukowanego cukru z korzeni.

Fosfor

Nawożenie fosforem nie ma bezpośredniego wpływu na zawartość cukru czy melasotworów. Jednak składnik ten pełni istotną rolę we wzroście roślin. Niedobór fosforu zmniejsza intensywność wzrostu roślin, które pobierają wówczas zbyt dużą ilość innych składników powodując wzrost zawartości melasotworów.

Potas i sód

Wyniki wykazują pozytywny wpływ nawożenia sodem na zawartość melasotworów w korzeniach buraków.

Cukrownie preferują niski poziom potasu i sodu w sokach ponieważ oba te składniki zmniejszają możliwość ekstrakcji czystego cukru. Można oczekiwać, że nawożenie sodem i potasem ma negatywny wpływ na zawartość tych składników w sokach. Okazuje się jednak, że tak się nie dzieje ani w doświadczeniach ani w praktyce rolniczej. Dzieje się tak zapewne poprzez fakt, że oba te składniki mają bardzo korzystny wpływ na wzrost roślin. Niemniej jednak dawki tych składników powinny być dokładnie wyliczone i dobrane celem uniknięć potencjalnych problemów.

Mangan i cynk

Mangan i cynk może wpłynąć na zwiększenie plonu korzeni oraz zwiększenie polaryzacji.

Zespół Agronomów
Zespół Agronomów
Doradztwo agronomiczne dla upraw rolniczych