Regulamin Konkursu "Mistrz rozsiewacza"


§ 1. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu (zwanym dalej „Konkursem”) jest firma Yara Poland sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Fundatorem upominków jest Organizator.
3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu i ewentualnego przekazania Upominku. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu, które uczestnik akceptuje w momencie przystąpienia do Konkursu.
6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora.
8. Konkurs nie narusza ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 i art. 29a tejże ustawy. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu powyższej ustawy, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.
§ 2. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
2. Uczestnik oświadcza, że:
a) jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b) zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c) wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru upominku i ją w pełni akceptuje;
d) zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
e) wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie i w celach marketingowych, opisanych w paragrafie 8, punkcie 1.;
3. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, spółek powiązanych, pracownicy innych podmiotów związanych z Organizatorem, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3. Upominiki
1. W Konkursie przewidziano 2 (dwa) upominki – dla osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.
2. Upominkami (dalej: „Upominek”) w Konkursie są noże do big-bagów.
3. Informacja o Upominku będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na fanpage’u firmy Yara Poland sp. z o. o. – www.facebook.com/Yara-Poland., a także w treści e-maila/newslettera.
4. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Upominku na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
5. Zwycięzca może zrzec się Upominku, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. Miejsce, czas i zasady konkursu
1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/Yara-Poland oraz w informacjach wysyłanych drogą mailową.
2. Konkurs trwa od dnia 20.03.2019 godz. 10:00 do 15.04.2019 r. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu i poinformowania o tym na swoim Fanpage’u i stronie internetowej www.yara.pl.
§ 5. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest wysłanie zdjęcia z pracy w gospodarstwie z maszynami rolniczymi na adres yarapoland@yara.com oraz wypełnienie ankiety.
2. Każdy Uczestnik może wysłać jedno zdjęcie.
3. Wysłanie zdjęcia przez Uczestnika jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora autorskich praw majątkowych (niewyłącznej licencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) jak również zgodę na przetwarzanie i rozpowszechnianie dołączonego zdjęcia na wszelkich polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym w szczególności w zakresie:
a) utrwalania i zwielokrotniania zdjęcia lub jego egzemplarzy;
b) wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęcia w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami zdjęcia;
d) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem zdjęcia lub jego egzemplarzy;
e) rozpowszechniania zdjęcia w sposób inny niż określony w par. 5 pkt 2. w tym publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęcia w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie miejscach.
§ 6. Warunki uczestnictwa w konkursie i odbioru upominków
1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.
3. O przyznaniu Upominku decyduje jury konkursowe, które wybierze 2 (dwa) najlepsze zdjęcia spośród wszystkich nadesłanych. W skład jury wchodzą: Karolina Olszewska, Alina Borowska (Dział Marketingu Yara Poland Sp. Z o.o.).
4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Upominku za pośrednictwem wiadomości e-mail, po upływie terminu konkursu.
5. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika Upominku jest przesłanie w ciągu 36 godzin od wiadomości prywatnej informacji z następującymi danymi:
a) imię i nazwisko;
b) adres korespondencyjny;
c) numer telefonu;
d) adres mailowy.
6. Brak wysłania wiadomości, o której mowa powyżej, lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do Upominku.
7. Przyznane w Konkursie Upominki zostaną wysłane uczestnikom do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.
8. Upominki zostaną wysłane na koszt Organizatora pocztą bądź za pomocą firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika.
9. Przyznane Upominki nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych Upominków.

§ 7. Zakres odpowiedzialności organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania Upominków, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów oraz przeglądarek.
§ 8. Przetwarzanie danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych, obejmujących przekazywanie mi informacji o produktach sprzedawanych przez administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii.
2. Podanie danych jest dobrowolne i nie muszę wypełniać formularza, jeżeli nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w powyższych celach. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania.
3. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.
§ 9. Prawa autorskie
1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, bez wyraźnej pisemnej zgody Organizatora;
b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
§ 10. Reklamacje i zgłaszania naruszeń
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Upominków.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
4. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs Mistrz Rozsiewacza z dnia 20.03.2019 r.”
5. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2019 r. i obowiązuje do końca trwania Konkursu.
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora.

Regulamin do pobrania jako plik PDF