Obchodzenie się z nawozami i transport

Proces obchodzenia się z nawozami, naraża produkty na liczne mechaniczne obciążenia, zanim zostaną dostarczone do użytkownika końcowego. Istotne jest, aby w momencie dostawy, produkt był zadowalającej jakości, by można było go łatwo zastosować, bez straty dla dawkowania i przyszłego plonu.

Aby zminimalizować pogorszenie jakości, i aby uniknąć problemów podczas transportu, należy zwrócić uwagę zarówno na początkowe właściwości nawozów, jak i na odpowiednie procedury obchodzenia się z nawozami. Prawidłowe obchodzenie się z nawozami i transport, powinny być oparte na warunkach klimatycznych, rodzaju nawozu i sposobu jego dostarczania (luzem lub w workach).

 • Statki muszą być kontrolowane zgodnie z procedurami międzynarodowymi (IMO), dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa, i zgodnie z jednolitymi standardami kontroli Yara.
 • Należy upewnić się, że nie ma zanieczyszczeń krzyżowych podczas przeładunków lub w magazynach.
 • Dynamiczny kąt tarcia wewnętrznego (kąt zsypu) może być zmierzony metodą “tilting box” – przechyłu pudełka (IMO)
 • Instalacja elektryczna nie może wchodzić w bezpośredni kontakt z nawozami.
 • Znaki zakazu palenia powinny być dobrze widoczne i przestrzegane.
 • Podłoga w magazynie, taśmociągi oraz maszyny powinny być czyste i suche.
 • Nie należy przechowywać odpadów w pobliżu danych produktów.
 • Środki transportu powinny być suche, wolne od zanieczyszczeń i luźnej rdzy.
 • Pokrywy luków powinny być szczelne.
 • Należy przeprowadzić naprawę, gdy włazy nie są szczelne (gumowe uszczelki).
 • Drewniane przegrody powinny być pokryte plastikiem.
 • Przed załadowaniem mocznika technicznego oraz CN, należy odrdzewić zbiornik.
 • Ładunek powinien być całkowicie przykryty plandekami z plastiku.
 • Załadunek nie może odbywać się podczas opadów atmosferycznych lub w gęstej mgle.
 • Wagony transportowe lub samochody ciężarowe powinny być suche, czyste, zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i wyciekami.
 • Podczas załaduknu należy unikać upadków towaru z dużych wysokości. Preferowany jest załadunek taśmociągiem.
 • Ładunek musi być trymowany wg przepisów IMO (kod BC). Jeśli to możliwe, trymowanie powinno być ograniczone do końca trwania załadunku.
 • Zalecane są dźwigi żurawie na brzegu lub statki wyposażone w chwytaki.
 • Należy sprawdzić: towar przed rozpoczęciem wyładunku, zrębnice luków, powierzchnię ładunkową. Jeśli produkt jest uszkodzony (zanieczyszony lub mokry), należy skontaktować się z inspektorem i zawiadomić kapitana o tej decyzji.
 • Należy zrobić zdjęcia wszelkich uszkodzonych towarów i wysłać je do najbliższej, lokalnej jednostki Yara.
 • Jeśli uszkodzenie spowodowało wyciek produktu, to powinno być rozpatrywane zgodnie ze wskazówkami podanymi w karcie charakterystyki produktu (SDNie należy usuwać plastikowych plandek, zakrywających produkt, do momentu rozpoczęcia rozładunku.
 • Nie prowadzić rozładunku podczas opadów atmosferycznych i gęstej mgły. Luki powinny być zamknięte.
 • Nie mieszać innych mokrych materiałów na nabrzeżu lub na pokładzie statku z produktami.
 • Podczas czyszczenia ładowni , umieścić spychacz w ładowni, jak tylko zostanie osiagnięty poziom obszaru dna ładowni.
 • Minimalizować wstrząsanie produktem, aby uniknąć powstawania pyłów i kar za zanieczyszczanie powietrza.
 • Bądź ostrożny przy przeładunku produktu, aby uniknąć obrażeń.
 • Sprzęt do rozładunku utrzymuj czysty i suchy.
 • Ważne jest szybkie rozładowanie produktu, aby zmniejszyć absorpcję wody.
 • Usuwaj często wszelkie pozostałości z chwytaka dźwigowego i leja zsypowego.

Wewnętrzna wkładka worka jest wodoodporna, jeżeli nastąpi jakiekolwiek jej uszkodzenie, nawóz może zostać również uszkodzony. Dlatego należy zawsze uważać na wszelkie zewnętrzne uszkodzenia, powstałe na skutek transportu lub załadunku.

Nawozy składają się z cząstek o różnej wielkości. Podczas ruchu lub wstrząsów, mniejsze i większe cząstki mają tendencję do rozdzielania się. Zjawisko to może mieć miejsce na kilku etapach dystrybucji, a zwłaszcza wtedy, gdy materiał jest układany w dużych pryzmach. Mniejsze cząstki będą koncentrować się w środku pryzmy. Wskazane jest, aby nasypywać większe ilości mniejszych hałd, co zapewni potem dobre przemieszanie podczas załadunków.

Segregacja powinna być minimalizowana, poprzez prawidłowe postępowanie, aby uniknąć odchyleń i nie wywoływać zmian właściwości fizycznych produtku.

 • Chwytaki dźwigowe, leje zsypowe, wózki widłowe, taśmociągi i punkty przeładunkowe powinny być czyste i szczelne.
 • Nie są zalecane przenośniki pneumatyczne oraz łańcuchowe.
 • Jeśli to możliwe, należy wysyłać pełne palety. Palety powinny być zabezpieczone folią ochronną i przechowywane w magazynie. Należy się upewnić, że produkty z grupy YaraVita są chronione przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem w czasie transportu.
 • Nawozy muszą być przechowywane na czystych i suchych podłogach. Wystawione na działanie wilgotnego powietrza ulegają zbrylaniu, rozpuszczaniu lub utlenianiu.
 • Drzwi oraz inne otwory montażowe, powinny być zamknięte i szczelne.
 • Miejsca do przechowywania towaru luzem, jeśli posiadają elementy drewniane, to muszą one zostać pokryte impregnatem lub plastikiem.
 • Towary luzem powinny być przykryte plandekami z tworzyw sztucznych, natychmiast po zakończeniu ich rozładunku lub załadunku.
 • Pokrycia powinny zachodzić na siebie, na co najmniej 0,5 m i być ze sobą zamocowane. Jeśli stosuje się kilka pionowych plandek, wyższe plandeki muszą nakładać się na niższe. Przykrycie musi zachodzić na produkt na długość 1m przy podłodze.
 • Podczas pobierania produktu z pryzmy, nie należy go niepotrzebnie narażać na działanie powietrza.
 • Po zakończeniu pracy, produkt należy niezwłocznie z powrotem przykryć.
 • Należy unikać zanieczyszczeń krzyżowych produktu.
 • W przypadku rozsypania, należy czysty produkt niezwłocznie zamieść.
 • Unikać rozsypania podczas ponownego usypywania pryzm przez ładowacz. Nie przepełniać łyżki ładowacza, nie najeżdżać na hałdę.
 • Jeśli w stosie zauważono zbrylenia, produkt musi być przesiany przed wysyłką dostawy do klienta.
 • Unikać kontaktu ze źródłami ciepła.
 • Nie wjeżdżać w stos ładowaczem.

Ładowarka jest wygodna podczas przenoszenia materiału luzem. Jednak, aby uniknąć uszkodzenia produktu, należy podjąć następujące środki ostrożności:

 • Zachować odpowiedni kąt pomiędzy łyżką a podłogą, aby zminimalizować kruszenie towaru.
 • Nie należy trzymać łyżki płasko.
 • Unikać rozsypywania po podłodze.
 • Nie wjeżdżać kołami w stos

Zawsze zalecana jest ochrona ciała przy pracy z produktami chemicznymi, niezależnie, czy produkt jest zakwalifikowany jako niebezpieczny, czy nie. Należy unikać bezpośredniego kontaktu ze skórą i oczami. Zawsze należy przeczytać etykietę na opakowaniu. Zawiera ona ważne informacje na temat potencjalnych zagrożeń i jak zminimalizować związane z tym ryzyko.

 • Nikt nie powinien stać pod lub blisko ładunku, gdy jest on podnoszony, przesuwany lub opróżniany.
 • Podnośniki powinny być gładkie i pionowe.
 • Po podniesieniu, wykonać zadanie i nie zostawiać ładunku wiszącego w powietrzu.
 • Sprzęt używany do podnoszenia dużych worków musi mieć gładkie i zaokrąglone krawędzie, aby uniknąć uszkodzenia ucha worka przy podnoszeniu.
 • Nie można dopuścić do przeciążenia wózka widłowego.
 • Należy zachować szczególną ostrożność przy przecinaniu worka, najlepiej używać ostrza na długiej rączce.

Jeśli duży worek (typu „ big-bag”) został uszkodzony w stosie, w żadnym wypadku operator nie powinien się do niego zbliżać, aż nie zostanie przeprowadzona ocena ryzyka. Worek, stojący na worku uszkodzonym, może stać się niestabilny, spaść i przygnieść operatora, powodując trwałe kalectwo lub śmierć. Stos powinien zostać rozebrany przez wózki widłowe i uszkodzony worek powinien zostać usunięty mechanicznie do utylizacji, mając na względzie jego osłabione opakowanie.

 • Nie wolno podnosić, ani przenosić zbyt dużych ciężarów. Może to spowodować obrażenia, np. uszkodzenie kręgosłupa.
 • Przy podnoszeniu, należy przyjąć stabilną pozycję, stopy rozstawić na szerokość barków i dobrze chwycić worek.
 • Głowę i plecy przy podnoszeniu należy trzymać prosto.
 • Po podniesieniu worka, dostosować pozycję dłoni, aby zapewnić mocny chwyt.
 • Podczas przenoszenia utrzymać obciążenie blisko ciała i pasa.
 • Nie wyginać pleców podczas dalszego przenoszenia.
 • Unikać skręcania, przechylania do tyłu lub na boki, podczas podnoszenia i przenoszenia.
 • Przenosić płynnym ruchem.
 • Położyć opakowanie na dół, następnie ustawić go w określonej pozycji.