Bezpieczeństwo i postępowanie z produktem

W naszej organizacji oraz na wszystkich etapach procesu produkcji i łańcucha dostaw najważniejszą rzeczą jest bezpieczeństwo. Oznacza to między innymi pomaganie naszym klientom w udoskonalaniu warunków bezpiecznego przechowywania, przenoszenia i stosowania.

Dzielenie się najlepszymi praktykami stanowi oś naszych działań nastawionych na uzyskanie i utrzymanie bezpieczeństwa pracy bez względu na lokalizację przedsiębiorstwa. W tym celu posiadamy:

 • Specjalny zespół HESQ (zdrowie, środowisko, bezpieczeństwo i jakość) służący pomocą i radą
 •  Przedstawicieli na całym świecie oraz ekspertów technicznych w naszej siedzibie, dzięki czemu możemy działać na całym świecie

Jak bezpieczeństwo jest wbudowane w nasze procesy

Bezpieczeństwo od początku do końca, za pośrednictwem łańcucha dostaw:

  Bezpieczna produkcja Niezawodny transport i przeładunki  Dzielenie się najlepszymi praktykami z klientami i kontrahentami
Fabryki z certyfikatami ISO, przestrzegające regulacji UE i międzynarodowych standardów Długa historia produkcji i przewozów bez poważniejszych wypadków Audyty BHP
Produkt  UltrAN® posiada możliwą do pobrania kartę substancji niebezpiecznej  safety data sheet (SDS) Zawsze stosowana jest najlepsza technologia, jaka jest dostępna Seminaria nt. postępowania z produktem UltrAN 
  Utrzymanie wysokiej jakości na wszystkich szczeblach łańcucha transportowego Aktywne uczestniczenie w SAFEX
  Obniżone ryzyko mieszania się produktów: brak niekompatybilnej produkcji w punktach załadunku Szkolenia w zakładzie klienta 

 

Zasady BHP odnośnie przechowywania i składowania

Azotan amonu UltrAN® nie jest materiałem toksycznym, lecz kontakt w produktami jego rozpadu może zagrażać zdrowiu. Sam azotan amonu jest niepalny, lecz może on wspomagać zapłon, nawet przy braku powietrza.

Co robić Czego nie robić
 • Zawsze prowadzić rejestr tego, co jest w magazynie, a instrukcje dot. składowania muszą być pod ręką.
 • Szkolić pracowników w zakresie bezpiecznego przechowywania i sytuacji awaryjnych
 • Stosować zasadę "pierwszy przyszedł - pierwszy wyszedł"
 • Zapewnić dobre praktyki magazynowania
 • Swobodny dostęp do sprzętu ratunkowego i dróg ewakuacyjnych
 • Na prace konserwacyjne konieczna jest zgoda menadżera; przestrzegać odpowiednich procedur
 • Stosować wyłącznie zatwierdzony sprzęt elektryczny
 • Używać znaków BHP
 • Prawidłowo znakować worki i pojemniki z azotanem amonu
 • Regularnie przeprowadzać inspekcje BHP

 

 • Uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym
 • Wprowadzić zakaz palenia lub stosowania otwartego ognia
 • Zakazać obecności butli gazowych, beczek i zbiorników z olejem; w pobliżu azotanu amonu nie może też znajdować się żadna stacja benzynowa
 • Nie stosować lamp żarnikowych. Używać lamp fluorescencyjnych i trzymać je z dala od azotanu amonu
 • Źródła ciepła nie mogą mieć styczności z azotanem amonu. Prace gorące mogą być wykonywane wyłącznie za zgodą i pod ścisłą kontrolą.
 • Zabezpieczyć azotan amonu przed zanieczyszczeniem go palnymi i organicznymi materiałami, olejem lub smarem, kwasami lub zasadami
 • Nie stosować trocin do suszenia mokrych posadzek, zamiast tego stosować materiałów obojętnych

 

Więcej informacji w: Yara's Health, Environment, Safety and Quality Policy (PDF 198.57kb)

Get a guide to safe handling, storage, stacking and use of technical Ammonium Nitrate.

Alexander Arczewski
Aleksander Arczewski
Regional Sales Manager