Informacja o prawie autorskim

Wszelkie materiały w postaci : informacji, publikacji, danych oraz zdjęć przedstawione w serwisie internetowym stanowią wyłączną własność Yara Poland sp. z o.o. w Szczecinie. Użytkownik strony przyjmuje do wiadomości, że wykorzystanie tych informacji, publikacji, danych oraz zdjęć  poprzez ich reprodukcję, retransmisję, redystrybucję lub też jakiekolwiek inne wykorzystanie na jakimkolwiek polu eksploatacji, bez odrębnej pisemnej zgody Spółki, jest zabronione i podlega ochronie cywilno-prawnej oraz karno-prawnej, w szczególności  przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego oraz ustawy  z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Yara Poland sp. z o.o. nie gwarantuje dokładności, kompletności jakichkolwiek materiałów przedstawionych w serwisie internetowym. Nadto Yara Poland sp. z o.o. oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich lub szkody bezpośrednie lub pośrednie dowolnego rodzaju, w tym, ale nie wyłącznie, utracone zyski oraz rzeczywiste szkody wynikające z niewłaściwego wykorzystania materiałów zawartych w serwisie internetowym, jak również z nie przestrzegania zaleceń producenta.