H2S w zakładach przemysłowych

345x194

Skargi na nieprzyjemny zapach? Należy konieczne zareagować!

W wielu zakładach przemysłowych istnieje ryzyko uwalniania siarkowodoru podczas procesów produkcyjnych lub przy oczyszczaniu ścieków. Prowadzi to do skarg na niepożądane zapachy ze strony osób mieszkających w okolicy. Dodatkowo, pracownicy zakładu są narażeni na ukryte niebezpieczeństwo, ponieważ H2S jest toksycznym gazem.


Walka z H2S: setki zakładów przemysłowych stosują już produkt YaraNutriox™

Firma Yara pomogła już wielu zakładom przemysłowym w Europie i na świecie w walce z H2S. Firma Yara opracowała rozwiązanie zapobiegawcze YaraNutriox™ – produkt zawierający azotany o trwałym działaniu profilaktycznym.

YaraNutriox™: pełny zakres działania, sprawdzone wyniki, optymalizacja kosztów w walce z H2S

 • Możliwość kontroli produktu YaraNutriox™ przy przeciwdziałaniu uwalnianiu się H2S: w zakładzie możemy wdrożyć narzędzia zapewniające kontrolę zużycia produktów zwalczających H2S
 • To rozwiązanie zapewnia dostęp do wszystkich elementów kontroli dozowania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności walki z siarkowodorem.
 • Można zdalnie zmieniać dawkę i stosować taką ilość produktu, jaka jest rzeczywiście niezbędna.

Papiernie wytwarzają czasami nieprzyjemne zapachy, które wpływają bezpośrednio na okoliczną społeczność. Te niepożądane zapachy często są związane z uwalnianiem się H2S z wewnętrznych systemów ściekowych papierni. Są to również zapachy wydzielane przez bakterie żyjące w wodzie obiegowej. W rzeczywistości produkcja masy celulozowej siarczanowej wymaga oczyszczania osadów i ścieków przed odprowadzeniem ich z papierni. Branża celulozowo-papiernicza wytwarza znaczną ilość ciepłych ścieków o dużej zawartości substancji organicznych, co stwarza idealne środowisko dla rozwoju bakterii. Te osady i ścieki w zakładach celulozowo-papierniczych mogą uwalniać H2S będący źródłem skarg na nieprzyjemne zapachy ze strony społeczności mieszkających w okolicach zakładów celulozowo-papierniczych.

Wiele papierni w walce z siarkowodorem stosuje proces YaraNutriox™

Od 1991 roku firma Yara dzięki procesowi zapobiegawczemu YaraNutriox™ pomogła wielu zakładom celulozowo-papierniczym w Europie i na całym świecie w walce z uwalnianiem siarkowodoru i merkaptanów. System oczyszczania biologicznego YaraNutriox™ jest skierowany przeciwko H2S celem zapobiegnięcia uwalnianiu się tego nieprzyjemnie pachnącego gazu.

Merkaptany: szybkie i bezpieczne rozwiązanie

Aby uniknąć gazów o nieprzyjemnym zapachu w oczyszczalniach ścieków i przy odwadnianiu osadów ściekowych, firma Yara oferuje instalacje EcoNOx® dla oczyszczalni ścieków i przemysłu – szybkie i skuteczne rozwiązanie zaradcze przeciwko H2S i merkaptanom. EcoNOx® to silny odczynnik utleniający. Jego aktywne składniki są z powodzeniem wykorzystywane w zastosowaniach środowiskowych, do oczyszczania wody pitnej, wód powierzchniowych i gleby. EcoNOx® poprawia skuteczność flokulantów w odwadnianiu osadów ściekowych. Może również wytrącać metale ciężkie i zobojętniać inne substancje, takie jak fenole.

W jaki sposób EcoNOx działa na merkaptany?

Działanie przeciwko H2S i nieprzyjemnym zapachom w zakładach celulozowo-papierniczych obejmuje następujące elementy:

 • Zakładowa sieć rur do osadów ściekowych
 • Zbiorniki flokulacyjne
 • Prasy filtracyjne
 • Zbiorniki magazynowania osadów ściekowych

Więcej informacji zastosowaniu produktu EcoNOx w usuwaniu merkaptanów w zakładach celulozowo-papierniczych

Przykry zapach nie jest jedynym problemem związanym z H2S

Jest on również toksycznym gazem, przed którym należy chronić pracowników zakładu.

Optymalizacja zużycia produktów chroniących przed H2S

Koszt takiego rozwiązania zależy od złożoności problemu w zakładzie. Nasi technicy zaprojektują zindywidualizowane rozwiązania problemu. Obejmują one narzędzia kontroli dozowania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności działań zwalczających siarkowodór oraz merkaptany. Można zatem zdalnie zmieniać dawkę i stosować produkt jedynie wtedy, kiedy jest on niezbędny.

Problemy nieprzyjemnego zapachu w branży spożywczej: przyczyną może być H2S.

Większość branż spożywczych wytwarza ścieki o dużej zawartości biodegradowalnych substancji organicznych. Zapachy powodowane przez ścieki są jednym z wielu bieżących problemów środowiskowych związanych z branżą spożywczą. Siarkowodór i merkaptany prowadzą do powstawania nieprzyjemnych zapachów zwłaszcza w zakładach przemysłowych takich jak:

 • Rzeźnie
 • Zakłady przetwórstwa żywności
 • Wytwórnie napojów

Zapachy te wpływają bezpośrednio na społeczności mieszkające w okolicach tych zakładów. Niepożądane zapachy mogą być związane z uwalnianiem siarkowodoru (H2S). W przypadku rzeźni i zakładów wytwarzających żywność w puszkach oraz gotowe posiłki przyczyną zapotrzebowania na działania skierowane przeciw H2S mogą być ścieki.

Wiele zakładów spożywczych stosuje w walce z siarkowodorem proces YaraNutriox™

Od 1991 roku firma Yara dzięki procesowi zapobiegawczemu YaraNutriox™ pomogła wielu zakładom spożywczym w Europie i na całym świecie w walce z uwalnianiem siarkowodoru. YaraNutriox™ to system oczyszczania biologicznego skierowany przeciwko H2S celem zapobiegnięcia uwalnianiu się tego nieprzyjemnie pachnącego gazu.

Przykry zapach nie jest jedynym problemem związanym z H2S

Jest on również toksycznym gazem, przed którym należy chronić pracowników zakładu.

Optymalizacja zużycia produktów chroniących przed H2S

Koszt takiego rozwiązania zależy od złożoności problemu w zakładzie. Nasi technicy zaprojektują zindywidualizowane rozwiązania problemu. Obejmują one narzędzia kontroli wstrzykiwania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności działań zwalczających siarkowodór oraz merkaptany. Można zatem zdalnie zmieniać dawkę i stosować produkt jedynie wtedy, kiedy jest on niezbędny.

Dopasowywanie wina do potrzeb wskutek naturalnego odparowywania jest powszechne, szczególnie w regionie Morza Śródziemnego. Zapachy w naturalnych zbiornikach do odparowywania związane z H2S mogą być bardzo uciążliwe dla społeczności na nie narażonej. Ze względu na brak tlenu w tych zbiornikach na skutek aktywności drobnoustrojów tworzy się tam siarkowodór. Zabiegi doraźne wpływają na H2S jedynie w niewielkim stopniu.

W 2007 roku firma Yara wraz z INRA opracowała proces zapobiegawczy o nazwie WiNOx – polega on na dodawaniu azotanów do zbiornika. Dozowanie wykonuje się zgodnie z natężeniem przepływu oraz obciążeniem zbiornika. To działanie profilaktyczne zapobiega tworzeniu się związków o nieprzyjemnym zapachu. Rozwiązuje problem siarkowodoru i niepożądanych zapachów u źródła.

Proces WiNOx otrzymał nagrodę na targach SITEVI w 2007 roku.

H2S i rafinerie

Nieprzyjemne zapachy w rafineriach

Siarkowodór jest niepożądanym zapachem, który wydziela się w rafineriach ropy naftowej, zwłaszcza w następujących miejscach:

 • Zbiorniki w terminalach
 • Miejsca separacji wody morskiej
 • Balast wodny
 • Zbiorniki wodne do gaszenia pożarów

Usuwanie H2S z rafinerii przy użyciu procesu PetroCare

Od 1991 roku PetroCare, czyli procesy zapobiegawcze firmy Yara opracowane specjalnie dla branży naftowej, pomogły wielu rafineriom w walce z uwalnianiem się siarkowodoru. System oczyszczania biologicznego PetroCare jest skierowany przeciwko H2S celem zapobiegnięcia uwalnianiu tego nieprzyjemnie pachnącego gazu. System PetroCare znajduje również zastosowanie na polach naftowych i na morzu.

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej dotyczącej zmniejszania zakwaszenia zbiorników

Możliwość kontroli kosztów działań przeciwko H2S: wybór PetroCare

Koszt takiego rozwiązania zależy od złożoności problemu w zakładzie. Nasi technicy zaprojektują zindywidualizowane rozwiązania problemu. Obejmują one narzędzia kontroli dozowania produktu i sprawdzania w rzeczywistym czasie skuteczności działań zwalczających siarkowodór oraz merkaptany. Można zatem zdalnie zmieniać dawkę i stosować taką ilość produktu, jaka jest rzeczywiście niezbędna.