Zobowiązanie i polityka

Firma Yara zobowiązana jest do klarowności i odpowiedzialności za zgodność z umowami międzynarodowymi i krajowego prawodawstwa na terenach, na których funkcjonuje. Ponadto, postępowanie firmy kontrolowane jest przez normy przemysłowe i wytyczne wewnętrzne – wliczając w nie wizję i wartości, cele, strategie i etykę korporacyjną.

Strategiczne dążenie do bycia światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, a także nasze ambicje tworzenia wartości, zobowiązują nas do innowacji i zaangażowania. Nasza strategia na rzecz trwałego i korzystnego wzrostu to zobowiązanie do przestrzegania zasad zrównoważonego i ekologicznego rozwoju, obejmujących obawy gospodarcze, środowiskowe i społeczne.

Strategia ta przekłada się również na cele strategiczne - obecność pomiędzy najbardziej wydajnymi energetycznie firmami przemysłu i zmniejszenie emisji naszego gazu cieplarnianego o 45 % w latach 2004 do 2013, oraz odpowiadanie na główne wyzwania światowe. Co najważniejsze, firma Yara ukierunkowana jest na bycie wiodącym wykonawcą w strefie bezpieczeństwa pracownika – z docelową ilością wypadków tak zbliżoną do 0, jak to tylko możliwe.

Nasze zobowiązania osadzone są w naszej strategii i szczegółowo podane w Programie Etyki i Zgodności (Ethics and Compliance Program), tudzież w Kodeksie Postępowania (Code of Conduct). Kluczowe zobowiązanie, dotyczące produkcji, to nasze trzymanie się normy przemysłowej Zarządzania Produktem (Product Stewardship) zgodnie z wymogami Grupy Fertilizers Europe. Ponadto, firma Yara ma klarowną politykę HESQ, wytyczającą nasze codzienne działania i rozwój działalności handlowej.

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania norm międzynarodowych przez wspieranie programów UN Global Compact, Wytycznych OECD dla Firm Międzynarodowych, Deklaracji Narodów Zjednoczonych o Prawach Człowieka (UN Declaration on Hulman Rights) i Konwencji OECD o Walce z Przekupstwem (OECD Conventions on Combating Bribery). Popieramy wezwanie firm do działania w celu wsparcia wyznaczonych przez Narody Zjednoczone Celów Rozwoju Tysiąclecia (the UN Millenium Development Goals) oraz podpisujemy się pod zasadami indeksu FTSE4Good. Firma Yara prowadzi sprawozdawczość zgodnie z zasadami Światowej Inicjatywy Sprawozdawczości (Global Reporting Initiative (GRI)).

Sustainable Agriculture

Zrównoważone rolnictwo

Yara stawia sobie za cel uzyskanie pozycji światowego lidera w dziedzinie zrównoważonego rolnictwa i opowiada się za potrzebą traktowania największych problemów współczesnego świata jako jednego najważniejszego wyzwania, któremu można sprostać poprzez poprawę wydajności produkcji rolnej. Zapewni to bezpieczeństwo żywnościowe i ograniczy globalne ocieplenie.

Our Product Stewardship approach

Nasze podejście do zarządzania produktem

Firma Yara ściśle przestrzega zasad „pieczy nad produktami” we wszystkich aspektach swojej działalności, zapewniając stosowanie odpowiednich praktyk w całym łańcuchu tworzenia wartości dodanej — od opracowania produktu i zakupu surowców, poprzez produkcję, magazynowanie i dystrybucję — aż po sprzedaż, dostawę i stosowanie produktu.

Health, Environment and Safety

Zdrowie, środowisko naturalne i bezpieczeństwo

Zasady i przepisy dotyczące BHP i ochrony środowiska są ściśle przestrzegane, a głównym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa pracy i ciągłe działania mające na celu zapobieganie wypadkom.