Zrównoważony rozwój

Yara dostarcza rozwiązania dla zrównoważonego rolnictwa i środowiska naturalnego. Jesteśmy wiodącą na świecie firmą aktywnie reagującą na globalne wyzwania.

Firma Yara jest światowym liderem w produkcji i dystrybucji nawozów mineralnych. Sprzyja to kreowaniu nowych trendów  w branży na świecie. Naszym celem jest tworzenie korzyści dla wszystkich zainteresowanych, włączając w to ogół społeczeństwa – „Creating Impact”.

Wierzymy, że rzeczywista rentowność obejmująca wzrost i ochronę środowiska,  jest podstawą działalności, niezbędną dla przyszłej konkurencji. Prowadzenie prywatnej działalności ma zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju -  tak samo jak zrównoważony rozwój stanowi podstawę do bycia rentownym.

Największy wpływ firmy Yara jest zauważalny w zakresie: żywności – zasobów – środowiska. W centrum naszego zainteresowania leży rozwój zrównoważonego rolnictwa. Poprawa bezpieczeństwa żywnościowego przy redukcji emisji gazów i wpływu środowiska, jak również stały rozwój obszarów wiejskich.

Firma Yara w ramach swojej zasadniczej działalności realizuje kwestie dotyczące zrównoważonego rolnictwa oraz odnoszące się do współoddziaływania żywności, klimatu, wydajności zasobów i problemów ekologicznych, poprzez innowacyjność oraz badania i rozwój, na arenie światowej i wewnątrz własnych oddziałów.

Responding to Global Challenges

Odnosząc się do globalnych wyzwań

Firma Yara prowadzi swoją działalność w świecie coraz bardziej skomunikowanym. Prywatne firmy zmagają się z tymi samymi globalnymi wyzwaniami, co ogół społeczeństwa – nie tylko związanymi ze wzrostem populacji, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, niedoborem zasobów i zmianami klimatu. Z tymi wyzwaniami można się zmierzyć jedynie w obecności globalnej świadomości, włączając zaangażowanie przedsiębiorców.

Commitment and Policy

Zobowiązanie i polityka

Firma Yara zobowiązana jest do klarowności i odpowiedzialności za zgodność z umowami międzynarodowymi i krajowego prawodawstwa na terenach, na których funkcjonuje. Ponadto, postępowanie firmy kontrolowane jest przez normy przemysłowe i wytyczne wewnętrzne – wliczając w nie wizję i wartości, cele, strategie i etykę korporacyjną.

How we engage

Nasze zaangażowanie

Firma Yara zaangażowana jest na arenie światowej, rynkach lokalnych i regionalnych, oraz w przemyśle. Wywieramy nacisk na utrzymanie naszej pozycji i biegłość we wspieraniu rozwiązań o pozytywnym wpływie na udziałowców, klientów i społeczeństwa w szeroko pojętym znaczeniu.